Vraag & antwoord

Aanwijzing
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?

Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren. Een passende aanwijzing moet daarom worden beoordeeld door de verantwoordelijke voor elektrische veiligheid. Deze verantwoordelijke kan een juiste afweging maken van gevolgde opleiding, ervaring, arbeidsomstandigheden, enz.

Ik ben de enige werknemer van het bedrijf. Kan ik mijzelf aanwijzen?

Het is mogelijk om uzelf aan te wijzen mits u dat helder vastlegt.

In bijlage D van NEN 3140 staat wat in elk geval in het aanwijzingsdocument moeten worden opgenomen.

Wanneer mag ik mijzelf een installatieverantwoordelijke (IV) of werkverantwoordelijke (WV) noemen?

Bij de rol van IV of WV horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Een IV/WV beschikt over voldoende vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring).
  • Een IV/WV heeft kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek).
  • Een IV/WV beschikt over leidinggevende capaciteiten.
  • Een IV/WV is op de hoogte van zijn taakaspecten, d.w.z. hij weet wat hij vanuit zijn rol moet organiseren om werkzaamheden veilig uit te voeren (aansturing van medewerkers, opstellen van werkprocedures, instructietaken, toezichthoudtaken, enz.).

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een IV- of WV-aanwijzing: Hij toetst op alle bovenstaande punten. Als u aan alle eisen voldoet, kunt u worden aangewezen als IV/WV.

Zie ook bijlage D2 van NEN 3140.

Wanneer mag ik mijzelf een vakbekwaam persoon (VP) noemen?

Een VP kan zelfstandig gevaren en risico’s inschatten en doeltreffende maatregelen nemen. Een VP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden.

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een VP-aanwijzing. Hij zal daartoe toetsen op de volgende punten:

  • uw vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring);
  • uw kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek);
  • de taakaspecten: weet u hoe u uw werkzaamheden veilig moet uitvoeren?

Zie ook bijlage D2 van NEN 3140.

Wanneer mag ik mijzelf een voldoende onderricht persoon (VOP) noemen?

Een VOP is iemand die geïnstrueerd is op specifieke werkzaamheden. Hij heeft uitleg gekregen over de risico’s bij het uitvoeren van een specifieke taak en de veiligheidsmaatregelen die hij daarvoor in acht moet nemen.

Deze instructie kan worden gegeven door een vakbekwaam persoon of een werkverantwoordelijke.

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een VOP-aanwijzing. De specifieke werkzaamheden waarvoor een VOP is geïnstrueerd, horen opgenomen te worden in de aanwijzing.