Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normen
1202 resultaten
NEN 3140+A2:2018 Norm
3   Termen en definities
De volgende termen en definities en de termen en definities uit de IEC 60050-reeks zijn van toepassing op deze norm. OPMERKING De termen en definities uit de IEC 60050-reeks zijn online beschikbaar op www.electropedia.org. Zie ook ‘Electropedia’ of ‘Glossary’ op de website www.iec.ch. 3.1   Algemeen 3.1.1 elektrische installatie samenstel van al het elektrisch materieel voor de
NEN 3140+A2:2018 Norm
3.1   Algemeen
3.1.1 elektrische installatie samenstel van al het elektrisch materieel voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie, inclusief bronnen van opgeslagen energie zoals accu's, batterijen en condensatoren 3.1.2 bedrijfsvoering beheer, inclusief alle elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden, noodzakelijk om de elektrische
NEN 3140+A2:2018 Norm
3.6   Nominale spanningen en S-ketens
3.6.1 extra lage spanning ELV spanning die normaal niet hoger is dan 50 V bij wisselspanning of 120 V zonder rimpel bij gelijkspanning Opmerking 1 bij de term: Hieronder vallen SELV-, PELV- en FELV-ketens. Zie NEN 1010. 3.6.2 laagspanning LS spanning die normaal niet hoger is dan 1 000 V bij wisselspanning of 1 500 V bij gelijkspanning 3.6.3 hoogspanning HS [niet overgenomen
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.1   Veilige bedrijfsvoering
Van alle handelingen aan, met of nabij de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen moet het veiligheidsrisico vooraf worden beoordeeld. Uitgaand van deze beoordeling moet worden beschreven op welke wijze de bedrijfsvoering moet worden uitgevoerd. De bedrijfsvoering moet volgens deze beschrijving worden uitgevoerd.
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.2.5
De werkverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, zijn geïnstrueerd over bijzondere gevaren die door die personen niet zonder meer kunnen worden herkend. OPMERKING Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de werkverantwoordelijke over bijzondere gevaren overleg heeft met de installatieverantwoordelijke.
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.2.101
De volgende personen moeten schriftelijk worden aangewezen door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet: — de installatieverantwoordelijke; — de werkverantwoordelijke; — de vakbekwame persoon; — de voldoende onderrichte persoon. OPMERKING 1 Bovengenoemde personen kunnen tot het personeel van de eigen
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.2.107
Een vakbekwaam persoon mag worden aangewezen als installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke voor: — overzichtelijke elektrische installaties of delen van overzichtelijke elektrische installaties; — overzichtelijke werkzaamheden. OPMERKING Voorbeelden van overzichtelijke elektrische installaties zijn elektrische installaties waarbij: — geen terugvoeding mogelijk
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.2.108
Werkverantwoordelijken, installatieverantwoordelijken, vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen moeten periodiek worden geïnstrueerd. Na een ernstig incident moet iedereen met een aanwijzing waarvoor dit relevant is, binnen een jaar worden geïnstrueerd over het incident. OPMERKING De tijd tussen twee opeenvolgende instructies kan worden bepaald met bijlage E.
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.3.1.2
De installatieverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Als er sprake is van een rechtspersoon moet altijd vastliggen welke medewerker voor welke elektrische installatie, voor welk deel van een elektrische installatie of voor welk elektrisch arbeidsmiddel verantwoordelijk is. OPMERKING Uitsluitend bij aanneming of uitbesteding van de taak van de installatieverantwoordelijke
NEN 3140+A2:2018 Norm
4.3.1.5
De elektrische veiligheid bij alle werkzaamheden moet onder verantwoordelijkheid van één natuurlijke persoon worden geplaatst, de werkverantwoordelijke. OPMERKING De werkverantwoordelijke kan tot het personeel van de eigen organisatie of een andere organisatie behoren.
Zoeken in de website
45 resultaten
Vraag & Antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & Antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & Antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & Antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & Antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & Antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & Antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""