Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
7   Onderhoudsprocedures
7.1   Algemeen 7.1.1   Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.2
Er bestaan twee soorten onderhoudswerkzaamheden: — werkzaamheden waarbij het risico van directe aanraking, kortsluiting of vlambogen aanwezig is, waarvoor dan de passende werkmethoden (zie hoofdstuk 6) moeten worden toegepast; — werkzaamheden waarbij het ontwerp van het materieel het mogelijk maakt bepaalde vormen van onderhoud door te voeren zonder dat daarvoor de volledige werkmethoden
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.2
Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet: — het desbetreffende installatiedeel duidelijk zijn aangegeven; — de persoon die de leiding heeft over onderhoudswerkzaamheden zijn aangewezen als werkverantwoordelijke.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.2
Wanneer defecten in een onder spanning staande elektrische installatie moeten worden opgespoord en bij het toepassen van beproevingspanningen, moet worden gewerkt volgens hoofdstuk 5 of 6. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet vooraf zijn bepaald.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.3
Defecten moeten worden verholpen volgens hoofdstuk 6.
NEN 3140+A3:2019 Norm
A
Bijlage A (informatief) Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden [niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.1   Voorbeeld van verantwoordelijken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.1   Algemeen
Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk. Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het onderbreken van
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.101   Aanpak
Voor het bepalen van de juiste bescherming tegen vlambogen kunnen de Duitse norm BGI 5188 of de Amerikaanse normen NFPA 70E met IEEE 1584 worden toegepast. De aanpak hierbij is dat eerst aan de hand van de installatiegegevens de vlamboogenergie op een werkplek wordt bepaald. Met de installatiegegevens kan worden bepaald of vlamboogbescherming nodig is. Aan de hand van de vlamboogenergie
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.5   Aard van het toezicht
C.5.1   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie geheel spanningsloos is gemaakt. — Bij werkzaamheden door een aangewezen persoon is geen toezicht nodig. — Bij werkzaamheden door een persoon zonder aanwijzing is geen toezicht nodig. C.5.2   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie in bedrijf is en volledig is afgeschermd. — Bij werkzaamheden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden
Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel. Dit artikel gaat in op de voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden
Vraag & antwoord
Is toepassen van NEN 3140 verplicht?
Strikt genomen niet, maar werkgevers kunnen er niet onderuit. Niet alleen in de elektrotechniek, maar in alle sectoren van het bedrijfsleven. Zij zijn volgens de Nederlandse arbowetgeving verplicht te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers. Met het toepassen van deze norm kunnen werkgevers aantonen aan hun arboverplichtingen te voldoen.
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een voldoende onderricht persoon (VOP) noemen?
Een VOP is iemand die geïnstrueerd is op specifieke werkzaamheden. Hij heeft uitleg gekregen over de risico’s bij het uitvoeren van een specifieke taak en de veiligheidsmaatregelen die hij daarvoor in acht moet nemen. Deze instructie kan worden gegeven door een vakbekwaam persoon of een werkverantwoordelijke. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving
Vraag & antwoord
Wij keuren elektrische gereedschappen volgens NEN 3140. Deze gereedschappen worden vervolgens naar Duitsland verstuurd voor gebruik. Voldoet onze NEN 3140-keuring dan?
NEN 3140 is een Nederlandse norm die een methode beschrijft hoe een werkgever zijn organisatie zo kan inrichten dat qua elektrische veiligheid aan de Nederlandse arbowetgeving wordt voldaan. De arbowetgeving is echter niet in alle Europese lidstaten gelijk; iedere lidstaat hanteert zijn eigen regels voor het inspectieregime voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. U zult uw inspectie dus moeten
Pagina
Normen
Pagina
NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid
We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien. In 5.3.3.1.101 van NEN 3140+A1: 2015 staat een bepaling die stevig in het gedachtengoed van elektrotechnisch Nederland is verankerd: “Bij inspectie
Pagina
Inspectiefrequentie installaties
Artikel 5.101 uit NEN 3140 geeft de eisen weer van een inspectie van bestaande elektrische installaties. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage I. Met deze rekentool kunt u bepalen hoeveel tijd er tussen inspecties mag zitten. Een afzonderlijk tijdsinterval kan worden vastgesteld voor elke elektrische installatie en voor elk onderdeel van een elektrische installatie.
Pagina
Rekentools
Deze rekentools helpen u om vast te stellen: Inspectie- en instructietermijnen Met Bijlage E kunt u vaststellen wanneer een VOP, VP, WV of IV opnieuw instructie moet krijgen.  Bijlage I geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische installaties. Bijlage K geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen. Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte
Vraag & antwoord
Bestaat er een NEN 3140-keuringssticker?
Nee, die bestaat niet. De eis die in de norm wordt gesteld, is dat elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik (bepaling 5.102.84 in de norm). De wijze waarop dit aantoonbaar wordt gemaakt, is niet voorgeschreven.
Vraag & antwoord
Moet bij het plaatsen van een cv-ketel worden voldaan aan NEN 3140? In het bijzonder op het onderdeel brandwerende doorvoeren en gasbelemmering.
NEN 3140 richt zich op het veilig werken aan en met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor oplevering van nieuwe elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn veel uitgebreidere inspecties noodzakelijk. Niet alleen moet dan naar de veiligheidsaspecten worden gekeken, maar ook moet worden gekeken of de functionele eisen goed zijn ingevuld. Brandwerende doorvoeren en gasbelemmering behoren
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""