Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
7   Onderhoudsprocedures
7.1   Algemeen 7.1.1   Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.2
Er bestaan twee soorten onderhoudswerkzaamheden: — werkzaamheden waarbij het risico van directe aanraking, kortsluiting of vlambogen aanwezig is, waarvoor dan de passende werkmethoden (zie hoofdstuk 6) moeten worden toegepast; — werkzaamheden waarbij het ontwerp van het materieel het mogelijk maakt bepaalde vormen van onderhoud door te voeren zonder dat daarvoor de volledige werkmethoden
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.2
Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet: — het desbetreffende installatiedeel duidelijk zijn aangegeven; — de persoon die de leiding heeft over onderhoudswerkzaamheden zijn aangewezen als werkverantwoordelijke.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.2
Wanneer defecten in een onder spanning staande elektrische installatie moeten worden opgespoord en bij het toepassen van beproevingspanningen, moet worden gewerkt volgens hoofdstuk 5 of 6. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet vooraf zijn bepaald.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.3
Defecten moeten worden verholpen volgens hoofdstuk 6.
NEN 3140+A3:2019 Norm
A
Bijlage A (informatief) Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden [niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.1   Voorbeeld van verantwoordelijken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.1   Algemeen
Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk. Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het onderbreken van
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.101   Aanpak
Voor het bepalen van de juiste bescherming tegen vlambogen kunnen de Duitse norm BGI 5188 of de Amerikaanse normen NFPA 70E met IEEE 1584 worden toegepast. De aanpak hierbij is dat eerst aan de hand van de installatiegegevens de vlamboogenergie op een werkplek wordt bepaald. Met de installatiegegevens kan worden bepaald of vlamboogbescherming nodig is. Aan de hand van de vlamboogenergie
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.5   Aard van het toezicht
C.5.1   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie geheel spanningsloos is gemaakt. — Bij werkzaamheden door een aangewezen persoon is geen toezicht nodig. — Bij werkzaamheden door een persoon zonder aanwijzing is geen toezicht nodig. C.5.2   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie in bedrijf is en volledig is afgeschermd. — Bij werkzaamheden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen
Pagina
Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?
Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
Pagina
Inspectiefrequentie arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van: de frequentie van het gebruik; de deskundigheid van de gebruiker; de omgeving; de kans op beschadiging. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage K. Deze rekentool helpt u de inspectietermijn te berekenen
Pagina
Installaties: steekproefbepaling
Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte van de steekproef bepaling bij inspecties van grote aantallen arbeidsmiddelen of installaties. De inspecties mogen worden uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef volgens een statistisch verantwoorde methode. Steekproef voor omvangrijke machines De installatieverantwoordelijke bepaalt of er een steekproef gehouden wordt. In bijlage
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""