Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
7   Onderhoudsprocedures
7.1   Algemeen 7.1.1   Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.2
Er bestaan twee soorten onderhoudswerkzaamheden: — werkzaamheden waarbij het risico van directe aanraking, kortsluiting of vlambogen aanwezig is, waarvoor dan de passende werkmethoden (zie hoofdstuk 6) moeten worden toegepast; — werkzaamheden waarbij het ontwerp van het materieel het mogelijk maakt bepaalde vormen van onderhoud door te voeren zonder dat daarvoor de volledige werkmethoden
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.2
Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet: — het desbetreffende installatiedeel duidelijk zijn aangegeven; — de persoon die de leiding heeft over onderhoudswerkzaamheden zijn aangewezen als werkverantwoordelijke.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.2
Wanneer defecten in een onder spanning staande elektrische installatie moeten worden opgespoord en bij het toepassen van beproevingspanningen, moet worden gewerkt volgens hoofdstuk 5 of 6. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet vooraf zijn bepaald.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.3
Defecten moeten worden verholpen volgens hoofdstuk 6.
NEN 3140+A3:2019 Norm
A
Bijlage A (informatief) Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden [niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.1   Voorbeeld van verantwoordelijken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.1   Algemeen
Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk. Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het onderbreken van
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.101   Aanpak
Voor het bepalen van de juiste bescherming tegen vlambogen kunnen de Duitse norm BGI 5188 of de Amerikaanse normen NFPA 70E met IEEE 1584 worden toegepast. De aanpak hierbij is dat eerst aan de hand van de installatiegegevens de vlamboogenergie op een werkplek wordt bepaald. Met de installatiegegevens kan worden bepaald of vlamboogbescherming nodig is. Aan de hand van de vlamboogenergie
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.5   Aard van het toezicht
C.5.1   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie geheel spanningsloos is gemaakt. — Bij werkzaamheden door een aangewezen persoon is geen toezicht nodig. — Bij werkzaamheden door een persoon zonder aanwijzing is geen toezicht nodig. C.5.2   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie in bedrijf is en volledig is afgeschermd. — Bij werkzaamheden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""