Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NTA 8220:2017 Norm
4.4.4   Uitwendige invloeden
Onderwerp Beoordelingsmethode Opmerking Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. Visueel Vergelijk met de gegevens van de fabrikant van het elektrisch materieel. Beoordelen van de gemeten temperatuur volgens NPR 8040-1 Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. Visueel Aanvullende bescherming kan bestaan uit:
NTA 8220:2017 Norm
5.5   Stel een eindrapport op
Als de constateringen zijn opgelost moet er een eindrapport worden opgesteld. In het eindrapport moeten ten minste de volgende gegevens staan: — de NAW-gegevens van de opdrachtgever; — de NAW-gegevens van de locatie die is beoordeeld; — de NAW-gegevens van de rechtspersoon die de beoordeling heeft uitgevoerd; — de datum van de beoordeling; — de termijn voor de volgende
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1   Algemeen
6.1.1   Algemene eisen Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4   Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is
6.2.4.1   Algemeen Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. De elektrische installatie moet na de volledige scheiding spanningsloos zijn. Houd rekening met het ontladen van condensatoren, kabels en frequentieomvormers. 6.2.4.101   Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.101
Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt die voldoet aan NEN‑EN‑IEC 61243‑3, of een gelijkwaardig instrument. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking. OPMERKING De meetpennen moeten zo zijn geïsoleerd dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.2   Bijzondere toepassingen
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.6   Actieve delen afschermen
Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij actieve delen een elektrisch gevaar kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht volgens 6.4.2.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.101
Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gegeven voor een beperkte duur.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1   Algemeen
6.3.1.101   Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""