Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
7   Onderhoudsprocedures
7.1   Algemeen 7.1.1   Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.2
Er bestaan twee soorten onderhoudswerkzaamheden: — werkzaamheden waarbij het risico van directe aanraking, kortsluiting of vlambogen aanwezig is, waarvoor dan de passende werkmethoden (zie hoofdstuk 6) moeten worden toegepast; — werkzaamheden waarbij het ontwerp van het materieel het mogelijk maakt bepaalde vormen van onderhoud door te voeren zonder dat daarvoor de volledige werkmethoden
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.2
Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet: — het desbetreffende installatiedeel duidelijk zijn aangegeven; — de persoon die de leiding heeft over onderhoudswerkzaamheden zijn aangewezen als werkverantwoordelijke.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.2
Wanneer defecten in een onder spanning staande elektrische installatie moeten worden opgespoord en bij het toepassen van beproevingspanningen, moet worden gewerkt volgens hoofdstuk 5 of 6. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet vooraf zijn bepaald.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.3
Defecten moeten worden verholpen volgens hoofdstuk 6.
NEN 3140+A3:2019 Norm
A
Bijlage A (informatief) Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden [niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.1   Voorbeeld van verantwoordelijken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.1   Algemeen
Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk. Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het onderbreken van
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.101   Aanpak
Voor het bepalen van de juiste bescherming tegen vlambogen kunnen de Duitse norm BGI 5188 of de Amerikaanse normen NFPA 70E met IEEE 1584 worden toegepast. De aanpak hierbij is dat eerst aan de hand van de installatiegegevens de vlamboogenergie op een werkplek wordt bepaald. Met de installatiegegevens kan worden bepaald of vlamboogbescherming nodig is. Aan de hand van de vlamboogenergie
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.5   Aard van het toezicht
C.5.1   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie geheel spanningsloos is gemaakt. — Bij werkzaamheden door een aangewezen persoon is geen toezicht nodig. — Bij werkzaamheden door een persoon zonder aanwijzing is geen toezicht nodig. C.5.2   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie in bedrijf is en volledig is afgeschermd. — Bij werkzaamheden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Online training
De online training is gericht op het overdragen van de basiskennis om NEN 3140 in de praktijk te kunnen gebruiken. Deze training geeft inzicht in het veilig werken aan en in de nabijheid van elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen. De online training is geschikt voor: Elektrotechnisch opgeleide (leerling) monteurs, eerste monteurs die werkzaam zijn in nieuwbouw, onderhoud en
Vraag & antwoord
Ik ben de enige werknemer van het bedrijf. Kan ik mijzelf aanwijzen?
Het is mogelijk om uzelf aan te wijzen mits u dat helder vastlegt. In bijlage D van NEN 3140 staat wat in elk geval in het aanwijzingsdocument moeten worden opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar vind ik de wettelijke eisen voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140?
Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 is gebaseerd op de Nederlandse arbowetgeving. Deze is te vinden op de website van de Nederlandse overheid: www.overheid.nl (zoekterm: Arbeidsomstandighedenwet).
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een installatieverantwoordelijke (IV) of werkverantwoordelijke (WV) noemen?
Bij de rol van IV of WV horen de volgende taken en verantwoordelijkheden: Een IV/WV beschikt over voldoende vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring). Een IV/WV heeft kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek). Een IV/WV beschikt
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een vakbekwaam persoon (VP) noemen?
Een VP kan zelfstandig gevaren en risico’s inschatten en doeltreffende maatregelen nemen. Een VP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor
Vraag & antwoord
Welke opleiding(en) moet ik volgen om aan een NEN 3140-keuringscertificaat te komen?
Allereerst: NEN geeft geen NEN 3140-keuringscertificaten uit. Wel kunt u bij NEN verschillende trainingen volgen op het gebied van NEN 3140. Na afloop krijgt u van ons een certificaat van deelname. Vanuit de arbowetgeving heeft iedere werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. NEN 3140 beschrijft hoe men aan deze zorgplicht kan voldoen. Zo worden in NEN 3140 de uitgangspunten beschreven
Pagina
Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?
Als er toch iets gebeurt, hoe weet ik dan of ik het als Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke (IV/WV) goed heb gedaan? Dat begint met de vraag: goed gedaan in de ogen van wie? Het kan om meerdere partijen gaan: de provincie of gemeente (gebruiksvergunning); de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie); de werkgever of één of meerdere werknemers; de verzekeraar. De eerste
Pagina
Instructiefrequentie personeel
Bijlage E van NEN 3140 geeft aan wanneer de VOP, VP, WV en IV een periodieke instructie moeten hebben. Deze termijn hangt af van: de ervaring van de personen; de aard van de werkzaamheden; de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd; de werkomstandigheden; de omgeving van de werkplek; de mate van toezicht; de mate van verandering van de werkzaamheden;
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""