Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NTA 8220:2017 Norm
4.4.4   Uitwendige invloeden
Onderwerp Beoordelingsmethode Opmerking Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. Visueel Vergelijk met de gegevens van de fabrikant van het elektrisch materieel. Beoordelen van de gemeten temperatuur volgens NPR 8040-1 Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. Visueel Aanvullende bescherming kan bestaan uit:
NTA 8220:2017 Norm
5.5   Stel een eindrapport op
Als de constateringen zijn opgelost moet er een eindrapport worden opgesteld. In het eindrapport moeten ten minste de volgende gegevens staan: — de NAW-gegevens van de opdrachtgever; — de NAW-gegevens van de locatie die is beoordeeld; — de NAW-gegevens van de rechtspersoon die de beoordeling heeft uitgevoerd; — de datum van de beoordeling; — de termijn voor de volgende
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1   Algemeen
6.1.1   Algemene eisen Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4   Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is
6.2.4.1   Algemeen Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. De elektrische installatie moet na de volledige scheiding spanningsloos zijn. Houd rekening met het ontladen van condensatoren, kabels en frequentieomvormers. 6.2.4.101   Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.101
Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt die voldoet aan NEN‑EN‑IEC 61243‑3, of een gelijkwaardig instrument. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking. OPMERKING De meetpennen moeten zo zijn geïsoleerd dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.2   Bijzondere toepassingen
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.6   Actieve delen afschermen
Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij actieve delen een elektrisch gevaar kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht volgens 6.4.2.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.101
Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gegeven voor een beperkte duur.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1   Algemeen
6.3.1.101   Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden
Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel. Dit artikel gaat in op de voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden
Vraag & antwoord
Is toepassen van NEN 3140 verplicht?
Strikt genomen niet, maar werkgevers kunnen er niet onderuit. Niet alleen in de elektrotechniek, maar in alle sectoren van het bedrijfsleven. Zij zijn volgens de Nederlandse arbowetgeving verplicht te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers. Met het toepassen van deze norm kunnen werkgevers aantonen aan hun arboverplichtingen te voldoen.
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een voldoende onderricht persoon (VOP) noemen?
Een VOP is iemand die geïnstrueerd is op specifieke werkzaamheden. Hij heeft uitleg gekregen over de risico’s bij het uitvoeren van een specifieke taak en de veiligheidsmaatregelen die hij daarvoor in acht moet nemen. Deze instructie kan worden gegeven door een vakbekwaam persoon of een werkverantwoordelijke. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving
Vraag & antwoord
Wij keuren elektrische gereedschappen volgens NEN 3140. Deze gereedschappen worden vervolgens naar Duitsland verstuurd voor gebruik. Voldoet onze NEN 3140-keuring dan?
NEN 3140 is een Nederlandse norm die een methode beschrijft hoe een werkgever zijn organisatie zo kan inrichten dat qua elektrische veiligheid aan de Nederlandse arbowetgeving wordt voldaan. De arbowetgeving is echter niet in alle Europese lidstaten gelijk; iedere lidstaat hanteert zijn eigen regels voor het inspectieregime voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. U zult uw inspectie dus moeten
Pagina
Normen
Pagina
NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid
We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien. In 5.3.3.1.101 van NEN 3140+A1: 2015 staat een bepaling die stevig in het gedachtengoed van elektrotechnisch Nederland is verankerd: “Bij inspectie
Pagina
Inspectiefrequentie installaties
Artikel 5.101 uit NEN 3140 geeft de eisen weer van een inspectie van bestaande elektrische installaties. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage I. Met deze rekentool kunt u bepalen hoeveel tijd er tussen inspecties mag zitten. Een afzonderlijk tijdsinterval kan worden vastgesteld voor elke elektrische installatie en voor elk onderdeel van een elektrische installatie.
Pagina
Rekentools
Deze rekentools helpen u om vast te stellen: Inspectie- en instructietermijnen Met Bijlage E kunt u vaststellen wanneer een VOP, VP, WV of IV opnieuw instructie moet krijgen.  Bijlage I geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische installaties. Bijlage K geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen. Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte
Vraag & antwoord
Bestaat er een NEN 3140-keuringssticker?
Nee, die bestaat niet. De eis die in de norm wordt gesteld, is dat elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik (bepaling 5.102.84 in de norm). De wijze waarop dit aantoonbaar wordt gemaakt, is niet voorgeschreven.
Vraag & antwoord
Moet bij het plaatsen van een cv-ketel worden voldaan aan NEN 3140? In het bijzonder op het onderdeel brandwerende doorvoeren en gasbelemmering.
NEN 3140 richt zich op het veilig werken aan en met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor oplevering van nieuwe elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn veel uitgebreidere inspecties noodzakelijk. Niet alleen moet dan naar de veiligheidsaspecten worden gekeken, maar ook moet worden gekeken of de functionele eisen goed zijn ingevuld. Brandwerende doorvoeren en gasbelemmering behoren
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""