Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NTA 8220:2017 Norm
4.4.4   Uitwendige invloeden
Onderwerp Beoordelingsmethode Opmerking Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. Visueel Vergelijk met de gegevens van de fabrikant van het elektrisch materieel. Beoordelen van de gemeten temperatuur volgens NPR 8040-1 Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. Visueel Aanvullende bescherming kan bestaan uit:
NTA 8220:2017 Norm
5.5   Stel een eindrapport op
Als de constateringen zijn opgelost moet er een eindrapport worden opgesteld. In het eindrapport moeten ten minste de volgende gegevens staan: — de NAW-gegevens van de opdrachtgever; — de NAW-gegevens van de locatie die is beoordeeld; — de NAW-gegevens van de rechtspersoon die de beoordeling heeft uitgevoerd; — de datum van de beoordeling; — de termijn voor de volgende
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1   Algemeen
6.1.1   Algemene eisen Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4   Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is
6.2.4.1   Algemeen Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. De elektrische installatie moet na de volledige scheiding spanningsloos zijn. Houd rekening met het ontladen van condensatoren, kabels en frequentieomvormers. 6.2.4.101   Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.101
Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt die voldoet aan NEN‑EN‑IEC 61243‑3, of een gelijkwaardig instrument. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking. OPMERKING De meetpennen moeten zo zijn geïsoleerd dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.2   Bijzondere toepassingen
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.6   Actieve delen afschermen
Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij actieve delen een elektrisch gevaar kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht volgens 6.4.2.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.101
Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gegeven voor een beperkte duur.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1   Algemeen
6.3.1.101   Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Online training
De online training is gericht op het overdragen van de basiskennis om NEN 3140 in de praktijk te kunnen gebruiken. Deze training geeft inzicht in het veilig werken aan en in de nabijheid van elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen. De online training is geschikt voor: Elektrotechnisch opgeleide (leerling) monteurs, eerste monteurs die werkzaam zijn in nieuwbouw, onderhoud en
Vraag & antwoord
Ik ben de enige werknemer van het bedrijf. Kan ik mijzelf aanwijzen?
Het is mogelijk om uzelf aan te wijzen mits u dat helder vastlegt. In bijlage D van NEN 3140 staat wat in elk geval in het aanwijzingsdocument moeten worden opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar vind ik de wettelijke eisen voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140?
Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 is gebaseerd op de Nederlandse arbowetgeving. Deze is te vinden op de website van de Nederlandse overheid: www.overheid.nl (zoekterm: Arbeidsomstandighedenwet).
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een installatieverantwoordelijke (IV) of werkverantwoordelijke (WV) noemen?
Bij de rol van IV of WV horen de volgende taken en verantwoordelijkheden: Een IV/WV beschikt over voldoende vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring). Een IV/WV heeft kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek). Een IV/WV beschikt
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een vakbekwaam persoon (VP) noemen?
Een VP kan zelfstandig gevaren en risico’s inschatten en doeltreffende maatregelen nemen. Een VP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor
Vraag & antwoord
Welke opleiding(en) moet ik volgen om aan een NEN 3140-keuringscertificaat te komen?
Allereerst: NEN geeft geen NEN 3140-keuringscertificaten uit. Wel kunt u bij NEN verschillende trainingen volgen op het gebied van NEN 3140. Na afloop krijgt u van ons een certificaat van deelname. Vanuit de arbowetgeving heeft iedere werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. NEN 3140 beschrijft hoe men aan deze zorgplicht kan voldoen. Zo worden in NEN 3140 de uitgangspunten beschreven
Pagina
Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?
Als er toch iets gebeurt, hoe weet ik dan of ik het als Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke (IV/WV) goed heb gedaan? Dat begint met de vraag: goed gedaan in de ogen van wie? Het kan om meerdere partijen gaan: de provincie of gemeente (gebruiksvergunning); de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie); de werkgever of één of meerdere werknemers; de verzekeraar. De eerste
Pagina
Instructiefrequentie personeel
Bijlage E van NEN 3140 geeft aan wanneer de VOP, VP, WV en IV een periodieke instructie moeten hebben. Deze termijn hangt af van: de ervaring van de personen; de aard van de werkzaamheden; de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd; de werkomstandigheden; de omgeving van de werkplek; de mate van toezicht; de mate van verandering van de werkzaamheden;
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""