Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NTA 8220:2017 Norm
4.4.4   Uitwendige invloeden
Onderwerp Beoordelingsmethode Opmerking Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. Visueel Vergelijk met de gegevens van de fabrikant van het elektrisch materieel. Beoordelen van de gemeten temperatuur volgens NPR 8040-1 Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. Visueel Aanvullende bescherming kan bestaan uit:
NTA 8220:2017 Norm
5.5   Stel een eindrapport op
Als de constateringen zijn opgelost moet er een eindrapport worden opgesteld. In het eindrapport moeten ten minste de volgende gegevens staan: — de NAW-gegevens van de opdrachtgever; — de NAW-gegevens van de locatie die is beoordeeld; — de NAW-gegevens van de rechtspersoon die de beoordeling heeft uitgevoerd; — de datum van de beoordeling; — de termijn voor de volgende
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1   Algemeen
6.1.1   Algemene eisen Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4   Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is
6.2.4.1   Algemeen Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. De elektrische installatie moet na de volledige scheiding spanningsloos zijn. Houd rekening met het ontladen van condensatoren, kabels en frequentieomvormers. 6.2.4.101   Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.101
Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt die voldoet aan NEN‑EN‑IEC 61243‑3, of een gelijkwaardig instrument. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking. OPMERKING De meetpennen moeten zo zijn geïsoleerd dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.2   Bijzondere toepassingen
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.6   Actieve delen afschermen
Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij actieve delen een elektrisch gevaar kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht volgens 6.4.2.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.101
Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gegeven voor een beperkte duur.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1   Algemeen
6.3.1.101   Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen
Pagina
Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?
Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
Pagina
Inspectiefrequentie arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van: de frequentie van het gebruik; de deskundigheid van de gebruiker; de omgeving; de kans op beschadiging. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage K. Deze rekentool helpt u de inspectietermijn te berekenen
Pagina
Installaties: steekproefbepaling
Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte van de steekproef bepaling bij inspecties van grote aantallen arbeidsmiddelen of installaties. De inspecties mogen worden uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef volgens een statistisch verantwoorde methode. Steekproef voor omvangrijke machines De installatieverantwoordelijke bepaalt of er een steekproef gehouden wordt. In bijlage
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""