Alle vragen

Wanneer mag ik mijzelf een vakbekwaam persoon (VP) noemen?

Een VP kan zelfstandig gevaren en risico’s inschatten en doeltreffende maatregelen nemen. Een VP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden.

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een VP-aanwijzing. Hij zal daartoe toetsen op de volgende punten:

  • uw vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring);
  • uw kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek);
  • de taakaspecten: weet u hoe u uw werkzaamheden veilig moet uitvoeren?

Zie ook bijlage D2 van NEN 3140.