Alle vragen

Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?

Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen.

In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke controle van elektrische veiligheid een vereiste. Een verdere invulling van deze eis wordt in de wetgeving niet gegeven en is een verantwoordelijkheid van de werkgever.

NEN 3140 geeft aan hoe op een praktische wijze invulling kan worden gegeven aan deze regelgeving. De norm stelt o.a. eisen aan periodieke inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Implementatie van deze norm wordt gezien als de best mogelijke manier om aan betreffende eisen (zorgplicht) van de arbowetgeving te voldoen. Verplicht is het toepassen van NEN 3140 echter niet, ook op andere wijze mag invulling worden gegeven aan de wettelijke eisen.

Mocht er zich onverhoopt een incident voordoen, dan moet de werkgever aantonen dat de ‘eigen invulling’ volstaat om aan de ‘zorgplicht’ te voldoen. Bij correct gebruik van NEN 3140 wordt over het algemeen geaccepteerd dat daarmee aan de zorgplicht wordt voldaan.