Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Op verzoek van de normgebruikers zijn in de herziene versie van NEN 3140 onder andere onderstaande onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt.

Vlambogen

De werkgroep heeft zich gebogen over het onderwerp vlambogen. In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen opgesteld. Daarbij is gekeken naar het type automaat, smeltveiligheid, mate van bescherming tegen vlambogen en soort persoonlijk beschermingsmiddel. Met deze tabel is voor veel situaties in één oogopslag te bepalen welke maatregelen nodig zijn en in welke omstandigheden bescherming mogelijk is als dit uit de berekening blijkt.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Eveneens in tabelvorm komen aanbevelingen voor het gebruik van bijvoorbeeld handschoenen aan bod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vlamwerende en isolerende handschoenen en de link naar Europese en internationale normen wordt gelegd.

Werkdomeinen

Het werkdomein van installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Overige wijzigingen

 • De wijzigingen van de NEN-EN 50110-1 zijn geïmplementeerd.
 • Nieuwe begrip veiligstellen geïntroduceerd.
 • Als er in het bedrijf mensen werken van verschillende nationaliteiten, moet vastgesteld worden welke taal de voertaal wordt.
 • Voorzieningen voor noodsituaties toegevoegd.
 • Veilige scheiding van stroomketens en aardlekbeveiliging aangepast.
 • Inspectie-eisen zijn aangescherpt of verduidelijkt voor:
  • - Vlambooggevaar;
  • - Afwijkingen van arbeidsmiddelen;
  • - Beoordeling of onderhoud, veiligstellen voor e-werkzaamheden en voor niet-e-werkzaamheden;
  • - Voor het openen van kasten, het weghalen en terugplaatsen van een bestaande metalen en kunststofafschermingen.
  • - De regels voor het vaststellen van spanningsloosheid zijn verruimd.
 • Voorzieningen voor noodsituaties zijn toegevoegd. Niet alleen voor ongevallen maar ook voor brand en installatie-uitval.
 • Eisen in het aanwijzingsformulier aangepast.